Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Regulamin Góral Spa&Wellness

Zasady rezerwacji pobytu

 1. Zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku w ustalonym terminie i wysokości
 2. Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście, bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej lub współpracującego z nami biura podróży.
 3. Dokonanie rezerwacji wiąże się jednoznacznie z przyjęciem i akceptacją ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w GÓRAL SPA&WELLNESS

Zasady wpłacania zadatku

 1. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania zadatku świadczonych usług na jego rzecz usług w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji.Reszta kwoty płatna przy zameldowaniu
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt na konto podane na stronie www.goral-spa.pl. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 3. Wpłata zadatku powinna być uregulowana do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji (telefonicznej, mailowej, za pomocą strony www lub portali internetowych). W przeciwnym wypadku rezerwacja zostaje automatycznie anulowana (za wyjątkiem ustaleń indywidualnych)
 4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu niezależnych od organizatora.
 5. Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować w dniu przyjazdu przy zameldowaniu w recepcji.

Warunki płatności

 1. Wszelkie opłaty za usługi świadczone przez GÓRAL SPA & WELLNESS powinny być realizowane w miejscu siedziby, bądź na wskazany rachunek bankowy.
 2. Ceny zawierają podatek Vat od towarów i usług
 3. Prawa i obowiązki

  1. Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez GÓRAL SPA & WELLNESS zgodnie z ofertą
  2. Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji GÓRAL SPA & WELLNESS wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki, w ramach kompetencji GÓRAL SPA & WELLNESS
  3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z bezpieczeństwem pożarowym oraz przepisów porządkowych na terenie obiektu.
  4. Od momentu rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek przedstawicieli obiektu, które umożliwią realizację pobytu
  5. W razie naruszania przez Gości w sposób rażący, uporczywy lub zagrażający zdrowiu i życiu innych Gości ustanowionego porządku obiektu GÓRAL SPA & WELLNESS ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z niestosującym do określonych zasad porządkowych Gościem
  6. Gość przebywający w obiekcie odpowiedzialny jest za sprzęt stanowiący wyposażenie pokoju.
  7. Gość zobowiązuje się do uiszczenia opłaty 50 zł jeżeli zgubi klucze od pokoju. W przypadku jego uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową.
  8. Gość zobowiązany jest zgłosić się w recepcji obiektu w dniu w dzień zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania(tj. odebrania pokoju, rozliczenia dodatkowych zamówień itp.)

  Odpowiedzialność

  1. GÓRAL SPA & WELLNESS zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów wartości świadczeń niewykorzystanych w części lub w całości z przyczyn leżących po stronie gościa
  2. Możliwość wymiany ręczników na życzenie Gościa za dodatkową opłatą uiszczoną w recepcji 5 zł/ręcznik

  3. GÓRAL SPA & WELLNESS ponosi odpowiedzialność (wyłącznie) za rzeczy wartościowe należące do gości, złożone do depozytu
  4. GÓRAL SPA & WELLNESS zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, w każdym czasie przed jego rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego od zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczenia należności.

  Reklamacje

  1. Uwagi i reklamacje związane z pobytem należy zgłaszać bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłaszania do przedstawiciela GÓRAL SPA & WELLNESS, który zbada zasadność złożonej reklamacji
  2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności
  3. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwiania sprawy Gość zostanie poinformowany.

  Pozostałe informacje

  1. Doba pobytowa trwa od godz.15:00 i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego
  2. Kosztowności, papiery wartościowe oraz rzeczy mające wartość naukową i artystyczną należy deponować w recepcji.
  3. Zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie GÓRAL SPA & WELLNESS obowiązuje cisza nocna od godz. 22: 00 do 7: 00, z wyłączeniem imprez organizowanych przez GÓRAL SPA & WELLNESS.
  4. W przypadku stwierdzenia w pokoju gościa nocujących osób , za którymi nie wniesiona została stosowna opłata GÓRAL SPA & WELLNESS może zastosować, karę umowną w wysokości 200% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
  5. W pokojach GÓRAL SPA & WELLNESS obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia Gości.
  6. W pokojach GÓRAL SPA & WELLNESS obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach.Za złamanie zakazu grozi kara grzywny w wysokości 500 zł
  7. Ze strefy Spa oraz z zabiegów i masaży goście korzystają wyłącznie dobrowolnie na własna odpowiedzialność.

  Niniejszy regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług świadczonych przez GÓRAL SPA & WELLNESS i zostaje udostępniony do wiadomości Gości poprzez internet na stronie www.goral-spa.pl oraz wydany na życzenie Gościa w recepcji obiektu.


  Polityka prywatności

  Administrator danych osobowych gości hotelowych

  Administratorem danych osobowych Gości obiektu jest Firma K.T.Rudy Spółka Cywilna, ul.Myśliwska 30, 43-370 Szczyrk

  Inspektor ochrony informacji

  Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail rezerwacja@hotelgoral.pl

  Cele przetwarzania danych osobowych gości obiektu

  Celem, dla których obiekt przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Obiekt jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt w związku z poniesioną przez Obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości obiektu.

  W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom obiektu i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu Góral Spa&Wellness.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Obiekt jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

  Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe

  Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

  Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

  Prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Obiektu. Ponadto, Obiekt udostępnia adres rezerwacja@hotelgoral.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

  Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

  Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w obiekcie z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Obiektowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

  Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

  Obiekt nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

  Dostęp

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości OBIEKTU GÓRAL SPA&WELLNESS na stronie internetowej : www.goral-spa.pl